K幣使用期限是多久?

1. 每項K幣的活動,在『尚未領取』的頁籤中,活動下方有註明【活動時間】(請參考圖一),即表示在活動時間內須完成領取K幣的領取作業,若超過活動時間     領取,則K幣將會失效。

2. K幣領取後,在『已領取』的頁籤中,活動下方有註明【使用期限】(請參考圖二),使用期限為領取後的兩週,若未在使用期限內使用完畢,則K幣將會失效。

 

圖一:                                                              圖二: